Изберете страница

вж. за евро-депутат

Суверенът не гласува за обещания, подписва договори!

ДОГОВОР ЗА МАНДАТ (поръчка) с кандидат за народен представител (повече да – по-малко – НЕ)

Днес ………. 20…. г. между …………………………………………………………….. …………………………………. като гражданин с ЕГН ……………………………..,  наричан по-долу ДОВЕРИТЕЛ и ………………………………………………….  ………………………………….. като (независим) кандидат за депутат в НС на Р България с ЕГН ………………………………. наричан по-долу  ДОВЕРЕНИК

СЕ СКЛЮЧИ СЛЕДНИЯТ ДОГОВОР:

В случай, че ДОВЕРЕНИКЪТ бъде избран за депутат в НС на Р България, той/тя в срок до …………. 20….  г. :

  1. Предлагав НС и подкрепя с гласа си при всяко гласуване, в което участва, приемането с референдум на всички необходими конституционни и законодателнипромени за въвеждане на следните права за пряко решаващо участие на гражданите впрякото упражняване на всички власти, вкл. публичните медии:

а) Да свикват референдуми с 50 или 100 х. подписа или 1 до 2% от избирателите за закон/конституция, събрани за месеца без забранени въпроси, като при неуспешен референдум 5% от разходите се поемат от инициаторите;

б) Да отзовават предсрочно всички избрани от тях държавни представители и служители при неизпълнение на настоящия договор или с подписите на 80% отизбирателната квота в техния избирателен район, включващо и имуществена отговорност за вреди от лошо управление наред с всички останали видове отговорност, при което 20% от разходите за новия избор се поемат от инициаторите, ако отзованият бъде преизбран;

в) Да избират пряко прокурорите, съдиите (вкл. КС) и началниците на РПУ;

г) Права и гаранции за реален достъп до цялата публична информация;

д) Право на новина (с 500 подписа), на достъп до ефира и участие в управлениетона обществените медии чрез граждански наблюдатели, избирани по жребий;

е) Право на всеки гражданин да сезира Конституционния съд;

ж) Граждански квоти от наблюдатели, избирани по жребий с контролни и решаващи права във всички държавни органи;

з) Право да свикват с 10 000 подписа граждански форуми от 50-150 човека, избранипо жребий от всички желаещи с определен ценз, за разработка на проектозакони и др. решения на всички равнища, отиващи на референдум с подписите на 1 или 2 от избирателите на дадено равнище, ако не  се приемат от съответните държавни органи;

и)  Право на сондаж на общественото мнение по исканe на  1000 граждани по техни въпроси.

  1. Предлагаправила за  равноправен достъп на всички алтернативи при публичнообсъждане на законопроекти до ефира в публичните медии с участие на граждани, избрани по жребий за водене на предаванията;
  2. Предлагаи подкрепя с гласа си при всяко гласуване, в което участва, учредяването и поддържането на повсеместни граждански събрания за съвместнодействие на всички равнища, финансирани от бюджета;
  3. Предоставя ежемесечно 2/3 от средствата, които  получава като депутат, заразпределяне по волята  на 80% от издигналите го за независим кандидат избиратели или на най-малко 100% от избирателната квота в избирателния район, където е избран/а;
  4. Назначава сътрудниците си в НС по предложения и  съгласувано  с 80% от издигналите го за независим  кандидат избиратели или със 100% от горната избирателна квота.

Ако не извърши горното в съответния срок, ДОВЕРЕНИКЪТ подава оставка и заплаща 1000 /хиляда/ евро неустойка на всеки ДОВЕРИТЕЛ, с който е подписал настоящия договор.

Договорът се подписа в 2 екземпляра по един за всяка страна.

ДОВЕРИТЕЛ: ……………….                        ДОВЕРЕНИК: ………………