Изберете страница

БЕЗ спонсори – само от отделни хора.  

И БУНТ без пари не става – дай рамо! Избери за какво (получаваш отчет с видео)

(1) Банков превод

Сметка:   IBAN: BG80 ESPY 4004 0090 7015 61, BIC: ESPYBGS1 Сдруж. „Гражданско участие и пряка демокрация”

Основание за плащане: „дарение“:

(2) През ePay

За  клиентски №  2671653455 на Сдруж. „Гражданско участие и пряка демокрация”. Плащането в ePay се потвърждава с еднократен КОД, получен в SMS до вас. Всяка валута се получава в лева по курса на деня на Централна Кооперативна банка без комисионна.

Можете да наблюдавате по Интернет пикетите и други действия, субсидирани от вас.

Всички направени дарения дават възможност за данъчни облекчения с намаляване облагаемите доходи на дарителя – фирми и отделни лица. Ако желаете, ще получите сканирано копие на документ, удостоверяващ направеното от вас дарение по данните и на езика посочени от вас в следната форма:

Декларация за съгласие да се борави с личните ми данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 (в сила от 25.05.2018) НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

9 + 9 =

В България дарения от юридическо лице до 10% от счетоводната печалба не се облагат с корпоративен данък. Закон за корпоративното подоходно облагане Чл. 31. ал. 1: За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на: юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството.

Дарения от физическо лице намаляват с до 5% облагаемия годишен доход. Закон за данъците върху доходите на физическите лица, Чл. 22, ал. 1 (Изм. – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.), т.1: Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 се намалява с направени през годината дарения до 5 на сто, когато дарението е в полза на … л) юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството.