Изберете страница

вж. за евро-депутат

Суверенът не гласува обещания, подписва договори!

 ДОГОВОР ЗА МАНДАТ (поръчка)

с кандидат за народен представител

Повече да – по-малко – НЕ!

Днес ………. 20…. г. между …………………………………………………………….. …………………………………. като гражданин с ЕГН ……………………………..,  наричан по-долу ДОВЕРИТЕЛ и ………………………………………………….  ………………………………….. като (независим) кандидат за депутат в НС на Р България с ЕГН ………………………………. наричан по-долу  ДОВЕРЕНИК  СЕ СКЛЮЧИ СЛЕДНИЯТ ДОГОВОР:

В случай, че ДОВЕРЕНИКЪТ бъде избран за депутат в НС на Р България, той/тя в срок до …………. 20….  г. :

  1. Предлага в НС и подкрепя с гласа си при всяко гласуване, в което участва, приемането с референдум на всички необходими конституционни и законодателни промени за въвеждане на СЛЕДНИТЕ ПРАВА за пряко решаващо участие на гражданите в упражняването на всички власти, вкл. публичните медии:

а) Да свикват референдуми с 50 или 100 х. подписа или 1 до 2% от избирателите съответно за закон или конституция, събрани за месеца без забранени въпроси и без кворум за валидност, като при неуспешен референдум 5% от разходите се поемат от инициаторите;

б) Право да свикват с 10 000 подписа граждански форуми от 50-250 човека, избрани по жребий от всички желаещи с определен ценз, за разработка на проектозакони и др. решения на всички равнища,  отиващи на референдум с подписите на 1 или 2 % от избирателите на дадено равнище,  ако не  се приемат от съответните държавни органи;

в) Да отзовават всички избрани от тях държавни представители и служители с подписите на 80% от избирателната квота в техния избирателен район с лична имуществена отговорност за вреди от лошо управление наред с останалите видове отговорност, при което, ако отзованият бъде преизбран, 20% от разходите за новия избор се поемат от инициаторите;

г) създаване на постоянни открити граждански събрания в кварталите за договаряне и съвместни действия на всички равнища, финансирани от бюджета; 

д) Да избират пряко прокурорите, съдиите (вкл. КС) и началниците на РПУ;

е) Права и гаранции за реален достъп до цялата публична информация;

ж) Право на новина с 500 – 1000 подписа, на достъп до ефира и участие в управлението на обществените медии чрез граждански наблюдатели, избирани по жребий;

з) Право на всеки гражданин да сезира Конституционния съд;

и) Граждански квоти от наблюдатели, избирани по жребий с контролни права във всички държавни органи;

й)  Право на сондаж на общественото мнение по исканe на 1000 граждани по техни въпроси.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  1. Предлага правила за  равноправен достъп на всички алтернативи  до ефира в публичните медии при публично обсъждане на законопроекти  с участие на граждани, избрани по жребий във воденето на предаванията;
  2. Ежемесечно отчита публично, вкл. в Нета средствата, които  получава като депутат и съгласува избора на сътрудниците си в НС с гражданските събрания от неговия избирателен район.
  3. Ако не извърши горното в съответнте срокове, ДОВЕРЕНИКЪТ подава оставка и заплаща1000 /хиляда/ евро неустойка на ДОВЕРИТЕЛЯ по настоящия договор.

Договорът се подписа в 2 екземпляра по един за всяка страна.

ДОВЕРИТЕЛ: ……………………….., лично или като пълномощник на събранията в в (1, 2, 3 … квартали/изб.секции) ………. …….………………………..………………………..………………………..……………………………

ДОВЕРЕНИК (кандидат): ………………………..