Изберете страница

Суверенът не гласува за обещания, подписва договори! 

ДОГОВОР ЗА МАНДАТ (поръчка) с кандидат за евродепутат (открит за подобрения)

 Днес …… 20… г. между ……………………………………………………., ЕГН ………………, кандидат за член на Европейския парламент  като ДОВЕРИТЕЛ от една страна и ………………………………….. ………………………….. ЕГН …………………., като ДОВЕРЕНИК лично или като представител на гражданско събрание, проведено на …….. 20… г. в …………… от 14-18 ч., ……………….., тел. ……………….. (ваш) от друга страна

СЕ СКЛЮЧИ СЛЕДНИЯТ ДОГОВОР:

  1. Не по-късно от месец след избирането му за евродепутат ДОВЕРЕНИКЪТ внася и поддържа постоянно предложения до всички компетентни институции, публични медии и гражданите в ЕС завъвеждане права за пряко упражняване от страна на гражданите на тяхната законодателна, изпълнителна, съдебна и медийна власт на европейско и национално равнищес нова Евроконституция, приета с референдуми в държавите-членки след публично обсъждане в повсеместни събрания и формирани по жребий законодателни форуми на гражданите и по-специално:

1.1. Правото за гражданите на ЕС да свикват общоевропейски референдуми с подписите на 1% от правоспособните избиратели от поне 7 (седем) страни членки без ограничения в предмета и без кворум за валидност на резултата;

1.2. Право на гражданите от всяка страна-членка да свикват национални референдуми с подписите на 2% от избирателите в дадената страна без ограничения в предмета и без кворум за валидност на резултата;

1.3. Установяване на постоянни граждански събрания като конституционна институция в избирателните секции и като места за договаряне между избирателите на общи искания и действия;

1.4. Право на гражданите на ЕС да отзовават предсрочно всички избрани от тях  публични служители, вкл. представители с подписите на 20% от участвалите в избирането им граждани;

1.5. Право на гражданите на ЕС да избират пряко прокурорите, съдиите и началниците на местните полицейски управления на всички равнища;

 1.6. Гарантирано право на достъп до цялата публична информация във всички европейски и национални публични институции;

1.7. Право на достъп до ефира за гражданите на ЕС и право на новина с подписите на 1000 граждани на ЕС във всички публични медии в Съюза.

1.8. Права за пряко участие на гражданите на ЕС в управлението на публичните/обществените медии на национално и съюзно равнище, вкл. граждански наблюдатели в тях, избирани по жребий от доброволци с определени качества;

1.9. Право гражданите да сезират конституционните съдилища на национално равнище;

1.10. Граждански наблюдатели, избирани по жребий във всички публични институции;

1.11. Право на законодателна инициатива за гражданите на ЕС на европейско и национално равнище с подписите на 0,5%  от правоспособните избиратели и разработка на предложенията в граждански форуми от 100-200 избрани по жребий граждани с участието експерти;

1.12.  Право на гражданите от ЕС да възлагат сондажи на общественото мнение по техни въпроси с 10 000 подписа с цел независима ориентация в желанията и проблемите на всички граждани.

1.13. Равноправен достъп до ефира във всички публични/обществени медии за всички алтернативи при публични обсъждания на европейско и национално равнище;

  1. ДОВЕРЕНИКЪТсе консултира  и съгласува своите решения като евродепутат, вкл. за средствата, които  получава в това си качество и за избора на сътрудници с избирателите от поне 3 открити събрания в София, Пловдив и Варна, включващи избиратели от най-малко 10 избирателни секции и свързали се он-лайн за целта, както и с всички поддържащи нея/него и горните искания граждани  легитимно регистрирали се в Интернет за целта.
  2. При неизпълнение на горното в срок ДОВЕРЕНИКЪТ заплаща 2000 /две хиляди/ евро на ДОВЕРИТЕЛЯ.
  3. Довереникът подписва такъв договор с всеки желаещ гражданин на ЕС или събрание от граждани преди и след изборите.
  4. ДОВЕРИТЕЛЯТ се задължава да подкрепя с всички достъпни му законни средства усилията на ДОВЕРЕНИКА за въвеждане на горните права и институции.

ДОВЕРИТЕЛ: ……………..                             ДОВЕРЕНИК: ……………

(име: ……………………………..)                          (име: …………………………..)

(лично или упълномощен с Решение на събрание, проведено на …….. 20… в гр./с. …………………

тел./е-мейл .…………… …………