Изберете страница
 • До Председателя на Народното събрание на Република България
 • До Комисията за взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите към НС
 • До Комисията по правни въпроси към НС
 • Препис: До БТА, БНР,  БНТ и други медии

                                  И С К А Н Е (вх. № ПГ-8194-М-86/17.09.2018)

за реално право на гражданите да свикват референдуми и общи събрания

Уважаеми народни представители, опитът от прилагането на “Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление”, показа че той е  въвел неработещи и затова нереални права на гражданите да свикват референдуми.

Свикването на национални референдуми от гражданите е  ограничено с недостижимите при нашите условия 400 000 подписа, събрани за 3 месеца, с изискване за кворум, забранени въпроси и недостатъчни гаранции за пълноценно публично обсъждане на проектите и възможните алтернативи.

Ограниченията и празнотите в този закон, нарушават конституционния принцип в чл. 1, ал. 2 от Конституцията за непосредствено упражняване на държавната власт от народа. Неконкретизирането на този принцип в последващите текстове на Конституцията създава вътрешно противоречие в самата нея.

Предвид голямата относителна слабост на нашето гражданство пред лицето на олигархична власт, моля да измените горепосочения закон с въвеждане на промените предложени в приложния към това писмо проект, издигнат от граждани на гражданския протест за промяна на системата в София на 16 септември 2018 година.

Вярваме, че това ще повиши доверието на гражданите във вас.

Прилагаме: Проект за изменение на ЗПУГДВПС

Граждани на България и ЕС

София, 17 септември 2018                            Мариана Кирилова

Форум

Проект за изменение

 

ЗАКОН ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Мотив: Реално право гражданите да свикват референдуми. Мотиви по текстовете – в края.

Раздел II. Национален референдум

Предмет  Чл. 9. (1) Национален референдум се произвежда на територията на Република България за пряко решаване от гражданите на въпроси с национално значение от компетентността на Народното събрание.

Чл. 9. (1) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) Национален референдум се произвежда за пряко решаване от гражданите на въпроси с национално значение от компетентността на Народното събрание.

(2) Чрез национален референдум не могат да се решават въпроси:

 1. от компетентността на Великото Народно събрание;
 2. по чл. 84, т. 4, 6, 7, 8, 10, 12, 16 и 17, чл. 91, 91а, чл. 103, ал. 2, чл. 130, ал. 3, чл. 132а и чл. 147, ал. 1 от Конституцията;
 3. за размера на данъците, таксите и трудовите и осигурителните плащания и вноски;
 4. на държавния бюджет;
 5. на правилата на вътрешната организация и дейност на Народното събрание.

(3) Не могат да се подлагат на референдум в тяхната цялост кодекси и закони, които уреждат изцяло материята в дадена област.

(4) Референдум по въпроси, уредени в сключени от Република България международни договори, може да се произвежда преди тяхната ратификация. . . .

Предложение за произвеждане на национален референдум

 

Чл. 10. (1) Предложение до Народното събрание за произвеждане на национален референдум може да бъде направено от: 1. не по-малко от една пета от народните представители; 2. Президента на Републиката; 3. Министерския съвет; 4. не по-малко от една пета от общинските съвети в страната;

 1. инициативен комитет на граждани с избирателни права, събрал не по-малко от 200 000 //+50 000// подписа на граждани с избирателни права.

 

(2) Народното събрание приема решение за произвеждане на национален референдум, когато това е поискано от инициативен комитет с подписка, съдържаща подписите на не по-малко от 400 000 //+100 000// български граждани с избирателни права и не противоречи на ограниченията по чл. 9, ал. 2, 3 и 4.

 

Предложение за произвеждане на национален референдум от граждани

 

Чл. 12. (1) Национален референдум по чл. 10, ал. 1, т. 5 се организира чрез подписка от инициативен комитет на граждани, състоящ се от 5 до 15 членове.

 1. след съгласуване с //+уведимяване на// кмета на общината (иниц. комитет) определя общодостъпни места, където ще се събират подписите; . . .

(4) Гражданин, който иска да подкрепи предложението, вписва в бланката:

 1. трите си имена;
 2. единния граждански номер (ЕГН) //+дата на раждане;//
 3. постоянния адрес;
 4. подпис. . . .

(8) Ако в срок до три  //+девет// месеца от уведомяването по ал. 2, т. 3 подписката не бъде внесена в Народното събрание, процедурата по внасяне на предложение за референдум се прекратява от председателя на НС, което се вписва в регистъра по чл. 10, ал. 3.

 

. . .

 

Приемане или отхвърляне на предложението – предмет на референдума

Чл. 23. (1) Предложението, предмет на референдума, е прието, ако в гласуването са участвали не по-малко от участвалите в последните избори за Народно събрание и ако с „да“ са гласували повече от половината от участвалите в референдума избиратели.

 

. . .

Нов член

Законодателен гражднски форум

Чл. 23а Предложението за референдум може да включва и формиране на граждански форум, съставен от най-малко 200 граждани, избрани по жребий от открит за всеки списък доброволци със средно (специално?) и по-високо образование, които с участието на експерти разработват в срок от 1 до 2 (?) месеца (варианти на) проектозакон по предложението, с отчитане на различните възможни алтернативи. Форумът се обезпечава от държавния бюджет, като гражданите получава еквивалент на трудовото им възнаграждение от настоящата им работа, но не по-малко от 3(?) минимални заплати. Проектът се внася в НС за приемане и се поставя на всенародно гласуване, съобразно този закон.

Раздел III.
Местен референдум

Предмет

Чл. 26. (1) Местен референдум се произвежда в община, район или кметство за пряко решаване на въпроси от местно значение, които законът е предоставил в компетентност на органите на местно самоуправление или органите на района или кметството.

(2) Чрез местен референдум не могат да се решават въпроси:

 1. на общинския бюджет;
 2. относно размера на местните данъци и такси;

3.на правилата на вътрешната организация и дейност на общинския съвет.

(3) При произвеждането на местен референдум може да се гласува по един или по няколко въпроса.

(4) Решението, прието с местен референдум, не подлежи на последващо одобрение от общинския съвет. Той приема акт, когато това е необходимо за неговото изпълнение.

 

Предложение за произвеждане на местен референдум

Чл. 27. (1) Местен референдум се произвежда по предложение на:

 1. инициативен комитет с подписите на не по-малко от една двадесета // +2% // от гражданите с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на съответната община, район или кметство към момента на вписване на предложението в регистъра.

(2) Общинският съвет приема решение за произвеждане на местен референдум, когато това е поискано от инициативен комитет с подписка, съдържаща подписите на не по-малко от една десета от //+ 4% // гражданите с избирателни права в съответната община, район или кметство

. . .

Глава четвърта
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Мотив: овластяване на сега безвластните и невъзможни за провеждане общи събрания)

Общо събрание на населението

Чл. 54. (1) Общо събрание на населението се провежда за //+инициативи и// решаване на въпроси от местно //+и национално// значение, компетентността за чието решаване по целесъобразност е предоставена на съответния общински съвет или кмет //+решаващия орган на съответното равнище//.

(2) Общинският съвет или кметът на общината са  длъжни да издадат съответните актове за предприемане на необходимите действия в срок до един месец   //+20 дни// от приемането на //+инициативата или// решението на общото събрание на населението в общината, района или кметството, освен ако самото общо събрание на населението не е определило по-дълъг срок.

Нова алинея:

(3) Съответният решаващ орган задължително обсъжда и взема решение по инициативите, ако са подкрепени от събрания, представляващи в своите общини, райони или квартали не по-малко 1% (2%) от гражданите с избирателни права с постоянно местожителство на територията под компетентност на този орган. . . .

Инициатива за свикване на общото събрание

Чл. 57. (1) Общото събрание на населението се свиква от кмета на общината, района или кметството по:

 1. негова инициатива;
 2. решение на общинския съвет;
 3. искане на най-малко една петдесета, но не по-малко от 20 граждани с избирателни права с постоянен или настоящ адрес на територията на общината, района, кметството, населеното място или квартала към момента на формулиране на искането.

. . .

Кворум

Чл. 60. (1) Общото събрание на населението се смята за редовно, ако на него присъстват не по-малко от една четвърт (?) от гражданите с избирателни права в общината, района, кметството, населеното място или квартала.

 

(МОТИВ: при 1 000 000 избиратели – „събрание” на 250 000 души !?, при 40 000 – 10 000 !? , при 4000 – 1000 !? Невъзможно участие на отделния граждани.)

 

(2) В населени места с до 150 жители за провеждане на общо събрание на населението е необходимо да присъстват поне една трета от гражданите с избирателни права в съответното населено място.

(3) Когато в определения час не са се явили посоченият брой граждани, събранието се отлага с един час, след което се провежда с онези, които присъстват. Техният брой обаче не може да бъде по-малък от една десета от всички граждани с избирателни права.

//т.е ! при 1 000 000 избиратели – мин. 100 000!!!?, при район с 60 000/40 000 пълнолетни – 4000!!! и дори в квартал с 4000 избиратели – 400 прекалено голямо за пълноценно участие на отделния човек//

(4) Решението се приема с гласовете на не по-малко от половината от присъствалите на събранието гласоподаватели.

//+ Нова алинея

 (5) Когато изискваният в ал. (1) брой присъстващи за дадено място е над 200 души, събранието се разделя на по-малки събрания с по до 200 души, които се провеждат паралелно или последователно като всички предложения, обсъждането и решенията на всички събрания се съединяват на обща открита страница в Интернет с открит блокчейн форум и пряка връзка със събранията в всички други квартали, райони и общини.

 

МОТИВИ:

 1. Не само на територията на България – в цял свят да има възможност за гласуване на всички български граждани – у нас и в чужбина.
 2. Щом народът упражнява цялата власт и „непосредствено” (чл.1, ал.2) – значи по всички въпроси, вкл. и от компетентност на ВНС. Конституционните норми действат пряко, когато им противоречат по-конкретни норми в самата нея или в друг нормативен акт.
 3. Не може забранени въпроси за суверена – национални и местни.
 4. 200 000 подписа в нашите условия са прекалено висок забраняващ праг за необвързваща инициатива.
 5. 400 000 подписа в нашите условия са прекалено висок забраняващ праг за задължителна инициатива.
 6. ЕГН в подписките е възпиращо и излишно навлизане в личната сфера.
 7. Законодателни граждански форуми преодоляват едно слабо място на референдумите – липсата на обсъждане от гражданите на възможните варианти, което ги изключва от формулирането на предлагания за въпрос и им позволява само избор с „да” или „не” по формулиран в тесен кръг (само от инициатора) вариант. (Инициаторите могат да ни манипулират референдума с мъгливи двусмислени и непълни формулировки, пропускащи важни неща!) Това е вид предварителен избор на на варианти за инициативи от гражданите.
 8. Необходима е възможност не само за местни решения, но и за инициативи на местните събрания до по-високо равнище.
 9. И национални въпроси да могат да се обсъждат в местни общи събрания – недопустим е отказът на пряко обсъждане в тях на въпроси от национално значение!
 10. Компетентен по дадено предложение да е орган на всяко равнище.
 11. Втори вид право на законодателна инициатива (наред с подписката) от местни общи събрания, но тук обсъдена с лично участие на гражданите (за разлика от инициативите с подписка, където не обсъждаш, а само подписваш предложения), което ги прави втора форма (наред със законодателните граждански форуми – но там с издигане на инициативата от инициативен комитет) за предварителен избор (плюс издигане) на инициативи с по-широко пряко обсъждане по места. Инструмент за овластяване на гражданите чрез местни събрания.
 12. Размерът на общите събрания има решаващо значение за реалното участие на гражданите в тях.

 

Граждани от протеста за смяна на системата в София  на 16 септември 2018

тел. за връзка: 0876676509 Мариана Кирилова