ДОГОВОР ЗА МАНДАТ (поръчка)

Днес ………. 20…. г. между ……………........................................................................ като гражданин

с ЕГН …................................, наричан по-долу ДОВЕРИТЕЛ

и ……………………………………………………………………… като (независим) кандидат за депутат в НС на Р България с ЕГН ........................................, наричан по-долу ДОВЕРЕНИК

СЕ СКЛЮЧИ СЛЕДНИЯТ ДОГОВОР:

В случай, че ДОВЕРЕНИКЪТ бъде избран за депутат в НС на Р България, той/тя в срок до …………. 20....  г. :

1. Предлага в НС и подкрепя с гласа си при всяко гласуване, в което участва, приемането с референдум на всички необходими конституционни и законодателни промени за въвеждане на следните права за пряко решаващо участие на гражданите в прякото упражняване на всички власти, вкл. публичните медии:

а) Да свикват референдуми с 50 или 100 х. подписа или 1 до 2% от избирателите за закон/конституция, събрани за 9 месеца без забранени въпроси, като при неуспешен референдум 5% от разходите се поемат от инициаторите;

б) Да отзовават предсрочно всички избрани от тях държавни представители и служители при неизпълнение на настоящия договор или с подписите на 80% от избирателната квота в техния избирателен район, включващо и имуществена отговорност за вреди от лошо управление наред с всички останали видове отговорност, при което 20% от разходите за новия избор се поемат от инициаторите, ако отзованият бъде преизбран;

в) Да избират пряко прокурорите, съдиите (вкл. КС) и началниците на РПУ;

г) Права и гаранции за реален достъп до цялата публична информация;

д) Право на новина (с 500 подписа), на достъп до ефира и участие в управлението на обществените медии чрез граждански наблюдатели, избирани по жребий;

е) Право на всеки гражданин да сезира Конституционния съд;

ж) Граждански квоти от наблюдатели, избирани по жребий с контролни и решаващи права във всички държавни органи;

з) Право да свикват с 10 000 подписа граждански форуми от 50-150 човека, избрани по жребий от всички желаещи с определен ценз, за разработка на проектозакони и др. решения на всички равнища, отиващи на референдум с подписите на 1 или 2 % от избирателите на дадено равнище, ако не  се приемат от съответните държавни органи;

и)  Право на сондаж на общественото мнение по исканe на 1000 граждани по техни въпроси.

2. Предлага правила за  равноправен достъп на всички алтернативи при публично обсъждане на законопроекти до ефира в публичните медии с участие на граждани, избрани по жребий за водене на предаванията;

3. Предлага и подкрепя с гласа си при всяко гласуване, в което участва, учредяването и поддържането на повсеместни граждански събрания за съвместно действие на всички равнища, финансирани от бюджета;

4. Предоставя ежемесечно 2/3 от средствата, които получава като депутат, за разпределяне по волята на 80% от издигналите го за независим кандидат избиратели или на най-малко 100% от избирателната квота в избирателния район, където е избран/а;

5. Назначава сътрудниците си в НС по предложения и съгласувано с 80% от издигналите го за независим кандидат избиратели или със 100% от горната избирателна квота.

Ако не извърши горното в съответния срок, ДОВЕРЕНИКЪТ подава оставка и заплаща 1000 /хиляда/ евро неустойка на всеки ДОВЕРИТЕЛ, с който е подписал настоящия договор.

Договорът се подписа в два екземпляра по един за всяка страна.

 

ДОВЕРИТЕЛ: ……………….                                               ДОВЕРЕНИК: ………………