ПРАВИЛА

за

УЧАСТИЕ В ОТКРИТО ОБЩО СЪБРАНИЕ

/регламент/

1.       Всяко общо събрание е открито за участие на всеки гражданин, навършил 16 години, живеещ в съответния квартал или след записване с три имена и рождена дата БЕЗ партии и други организации.

 

2.       Участието на всеки в събранието е свободно и равноправно, което се гарантира чрез следните правила за свикване, обсъждане и вземане на решения:

 

а) Събрания се образуват по места /квартали и избирателни секции/ и включват до 300 граждани за да може всеки да участва пълноценно;

 

б) Провеждат се ежемесечно на определена дата или по често по собствено решение или свикани от 20 човека;

 

в) Дневният ред се обявява на публично място – витрина/табло/ и страница в Интернет, открити за поставяне на съобщения от всеки, а всеки, разполагащ с връзка в Нета, предава съобщения на трима без Интернет, които съответно на други трима, доколкото е необходимо;

 

г) Всеки има право на равно време за първо изказване, първи и втори отговор или колкото му позволи събранието в зависимост от броя на присъстващите и допустимата продължителност на събранието, но не по-малко от 3, 2 и 1 минути;

 

д) Думата се дава от председател, избран от събранието в началото;

 

е) Всяко предложение се записва от протоколчик или се дава писмено от предлагащия, или на дъска/табло пред всички;

 

ж)  Всички предложения се гласуват в края на събранието от живеещите в дадения квартал като обвързват само гласувалите „за” и са открити за постоянно добавяне или оттегляне на гласове в интернет страницата на събранието;

 

з) Решенията се обявяват на таблото и страницата в Интернет, открита за становищата на всички;

 

и) Въпросите от национално значение се разглеждат преди тези с местно значение;

 

3.       Събранията от съседни квартали могат да вземат общи решения, когато това е необходимо /напр. издигане на независим кандидат/ , след обсъждане поотделно в тях или общо в страница на секцията, района, населеното място в Нета.

 

4.       Всички събрания в страната са свързани чрез обща страница в Нета, където се публикуват всички местни и общи решения от национално значение.

 

5.       ВСЕКИ може да публикува там становища и предложения от национално значение, след като посочи три имена и местното събрание, където е записан или ако няма такова – местоживеене /квартал/ и рождена дата.

 

6.       Решения от национално значение се гласуват он-лайн и на живо в събранията по места и общо от гражданите, в чиито квартали няма такива събрания с три имена, местоживеене и рождена дата чрез гласуване.

 

 

Как да учредим местно събрание?