Hanna Arendt  “On Revolution”

“Освобождение в революционен смисъл означава, че онези, които не само днес, а в цялата история, не само като отделни хора, а като огромно мнозинство от човечеството, низшите и бедните, живели винаги в мрак и в подчинение на всевъзможни власти, трябва дасе вдигнати и станат върховни господари на земята.” с. 40

Liberation in the revolutionary sense came to mean that those who not only at present but throughout history, not only as individuals but as members of the vast majority of mankind, the low and the poor, all those who had always lived in darkness and subjection to whatever powers there were, should rise and become the supreme sovereigns of the land. p. 40

“Политическата свобода… или означава право да участваш в управлението, или не значи нищо.” с. 218

Political freedom, generally speaking, means the right ‘to be a participator in government’, or it means nothing. p. 218

Основна идея на тази премълчавана книга е, че публичната свобода е част от личната ни свобода и се състои в пряко упражняване от всеки на неговия дял от публичната власт. 

Институционната форма, “пространството”, мястото за това са повсеместните общи (открити за всеки) безпартийни, хоризонтално (федерално) свързани събрания, достатъчно малки за да може всеки да упражнява пълноценно, т.е. лично и с решаващ глас своя дял от публичната власт. В ТЯХНОТО спонтанно възникване през всички революции на Новото време е, според Хана Аренд истинскиия “дух” на тези революции, а въвеждането им като постоянна конституционна институция – тяхното неизпълнено завещание.